Pn-Pt Godz. tel. 07:00-15:00

PL +48 504 605 666

 
 
 
 

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa warunki wykonania usług transportu oraz doręczenia przesyłek w ruchu międzynarodowym, jak i na terenie Polski, między firmą An Trans zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem UTR2529039123, będącą pośrednikiem firmy DPD Polska Sp. Z o.o., zwanej dalej Przewoźnikiem a jej klientami zwanymi dalej Zleceniodawcami oraz Odbiorcami.

2.Zamówienie przez klienta usługi transportu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Firmy DPD Polska Sp. z o.o., www.dpd.com.pl

3.Określenia użyte w dalszych częściach regulaminu, rozumieć należy następująco:

a. Adres – oznaczenie adresata przesyłki oraz miejsca doręczenia wskazanego przez nadawcę 

b. Adresat – podmiot określony przez nadawcę jako odbiorca przesyłki 

c. Doręczenie – wydanie przesyłki adresatowi , a w przypadkach określonych prawem także innej osobie

d. Nadanie – polecenie doręczenia przesyłki

e. Nadawca – osoba, która przekazuje przesyłkę Przewoźnikowi w celu wykonania usługi kurierskiej.

f. Odbiorca – osoba, która przyjmuje przesyłkę doręczoną przez Przewoźnika.

g. Przewoźnik – zewnętrzna wyspecjalizowana firma kurierska, której przedmiotem jest świadczenie usług miejskich i krajowych w zakresie przewożenia i doręczania przesyłek oraz usług międzynarodowych.

h. Klient – jednostka posiadająca nr klienta, osoba fizyczna lub prawna bądź jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej zlecająca usługę Operatorowi

i. Klient indywidualny – jednostka, która z góry dokonuje płatności za wykonanie usługi na stronie internetowej www.expresspaczkowy.co.uk

j. Przesyłka – różnego rodzaju paczki, koperty, palety i inne przesyłki objęte usługą w ramach jednego dowodu nadania

k. List przewozowy – dokument stanowiący pisemne potwierdzenie zlecenia usługi kurierskiej i zawarcia umowy w tym przedmiocie

l. Zleceniodawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie u Operatora na wykonanie usługi kurierskiej. Zleceniodawcą może być Nadawca/ Odbiorca lub osoba trzecia.

§ 2. Zamawianie usługi

1. Operator w ramach usługi zobowiązuje się do udostępnienia Klientom usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez przewoźnika.

2. Zamawianie usługi odbywa się przez stronę internetową expresspaczkowy.co.uk

3. W celu zlecenia wykonania usługi zleceniodawca: - loguje się na stronie expresspaczkowy.co.uk - wypełnia formularz z wszelkimi wytycznymi w celu prawidłowego zamówienia przesyłki, - wybiera usługę Przewoźnika, z której chce skorzystać, - zatwierdza usługę dokonując płatności.

4. Zleceniodawca odpowiada za prawidłowe przekazanie danych Przewoźnikowi w celu wykonania usługi.

5. Wysłanie zamówienie do przewoźnika są weryfikowane i realizowane według możliwości serwisowych przewoźnika.

6. Zlecenie wykonania Usługi przez Operatora jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień regulaminów Przewoźników, z którymi współpracuje Operator a ich wykaz dostępny jest na stronie internetowej www.expresspaczkowy.co.uk

7. W związku ze zleceniem Usługi, Zleceniodawca powinien postępować zgodnie z Regulaminem Przewoźnika w celu umożliwienia mu wykonania Usługi Przewoźnika.

§ 3. Przesyłka

1. Zleceniodawca jest zobowiązany przekazać przesyłkę kurierowi Firmy DPD w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

2. Przesyłki, które ze względu na swoje właściwości lub zawartość wymagają opakowania, Zleceniodawca zobowiązany jest oddać w opakowaniu. Opakowanie powinno między innymi:

a) być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;

b) być odpowiednio wytrzymałe;

c) uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;

d) być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie przewracać”, itp. W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tą i inne przewożone przesyłki.

3. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

4. Zleceniodawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana, opisana w liście przewozowym i nadaje się do transportu.

5. W przypadku, gdy przedmiotem usługi są przesyłki szczególnie wartościowe, Zleceniodawca zobowiązany jest do zadeklarowania w liście przewozowym rzeczywistej ich wartości dla każdej sztuki oddzielnie lub dla jednej paczki, przy czym za przesyłkę szczególnie wartościową uważa się każdą rzecz o wartości jednostkowej przewyższającej 1000 złotych lub paczkę o wartości przewyższającej tę kwotę. Ponadto Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania opłaty z tytułu dodatkowej ochrony przesyłek szczególnie wartościowych. Jednocześnie w ramach opłaty z tytułu dodatkowej ochrony DPD zapewnia ubezpieczenie przesyłki do wartości podanej na liście przewozowym. Przesyłka taka jest objęta ochroną ubezpieczeniową od momentu zadeklarowania wartości przesyłki na liście przewozowym pod warunkiem uiszczenia opłaty z tytułu dodatkowej ochrony przez Zleceniodawcę. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie zadeklaruje wartości przesyłki w sposób opisany powyżej należy rozumieć, iż rzeczywista i całkowita wartość takiej przesyłki w żadnym razie nie przekracza kwoty 1000 złotych.

6. Rzeczy łatwo ulegające uszkodzeniom, takie jak: wyroby szklane porcelana, wyroby ceramiczne urządzenia elektroniczne komputery i części komputerowe Monitory i telewizory Urządzenia AGD, RTV Tunery satelitarne Żarówki, świetlówki Inne mogące w łatwy sposób ulec zniszczeniu mogą być przewożone na wyraźne życzenie i odpowiedzialność klienta, jednak nie będą ubezpieczone i w przypadku uszkodzenia przesyłki nie będzie można się ubiegać o odszkodowania.

7.W przypadku, gdy waga czy wymiary paczki lub rodzaj opakowania okażą się niezgodne z informacjami podanymi w momencie składania zamówienia lub Zleceniodawca błędnie poinformuje Przewoźnika , expresspaczkowy.co.uk zastrzega sobie prawo do zażądania dopłaty. Żądanie dopłaty może nastąpić w dowolnym terminie po doręczeniu przesyłki

  • Przekroczenie ograniczeń technicznych * 36,00 EUR za paczkę 
  • * dotyczy: paczki dłuższej niż 175 cm; LUB paczki w której obwód przekracza 300 cm LUB cięższej niż 31,5 kg (waga rzeczywista) i 41,6 kg (waga gabarytowa) – za przekroczenie każdego z parametrów technicznych zostanie doliczona dodatkowa dopłata;

§ 4. Zobowiązania i odpowiedzialność Operatora

1. Operator ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi

2. Operator może odstąpić od wykonania usługi jeżeli :

a) przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;

b) przesyłka zawiera papierosy, tytoń oraz narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;

c) przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta;

d) przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;

e) przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;

f) przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;

g) przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;

h) przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona;

i) przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;

3. Operator ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku:

a) niemożności jej wykonania z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej;

b) niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę;

c) gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.

§5. Zobowiązania Zleceniodawcy

1. Zleceniodawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce bądź jej opakowaniu podany na liście przewozowym adres, który musi być czytelny, bez śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy. DPD może zwolnić Zleceniodawcę z powyższego obowiązku na podstawie wyraźnego pisemnego oświadczenia, w którym przyjmuje on odpowiedzialność za ewentualne nie doręczenie lub opóźnienie przesyłki, a także za ewentualną szkodę materialną wynikłą z opóźnienia przesyłki.

2. Zleceniodawca jest zobowiązany wydać przesyłkę DPD Polska w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

3. Przesyłki, które ze wzglądu na swoje właściwości lub zawartość wymagają opakowania, Zleceniodawca zobowiązany jest oddać w opakowaniu spełniającym wymogi DPD Polska. Opakowanie powinno miedzy innymi: - być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe; - być odpowiednio wytrzymałe; - uniemożliwia. dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów; - być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie, np. OSTROŻNIE SZKŁO, „GÓRA/DÓŁ, itp. - pozbawione zabezpieczeń mogących uszkodzić te i inne przewożone przesyłki.

4. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

5. W przypadku, gdy Zleceniodawca dostarczy do DPD Polska przesyłkę nie opakowaną lub opakowaną niewłaściwie DPD Polska będzie uprawniony do zapakowania przesyłki we właściwy sposób, na koszt Zleceniodawcy.

6. Przyjęcie przez DPD przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej zawartość odpowiadała zapisom zawartym w niniejszych Warunkach.

7. Przyjęcie przesyłki od Zleceniodawcy odbywa się na podstawie prawidłowo wypełnionego firmowego listu przewozowego DPD, gdzie wyszczególnione są: nazwa firmy lub imię i nazwisko Zleceniodawcy i Odbiorcy, adres Zleceniodawcy, adres Odbiorcy, waga przesyłki, data i godzina nadania. Kopię listu przewozowego zatrzymuje Zleceniodawca.

§ 6. Płatności i rozliczenia

1. Płatności dokonywane są z góry za pośrednictwem: automatycznych i bezpiecznych płatności PayPal 

a) anulowanie niezrealizowanego zlecenia wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 1 GBP od każdej przesyłki.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z: niewykonaniem usługi, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem, ubytkiem przesyłki, przyjmuje Centrala DPD.

2. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia reklamacji są:

a) Zleceniodawca;

b) Odbiorca w przypadku, gdy Zleceniodawca zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń; z zastrzeżeniem lit c);

c) Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką i będący jednocześnie konsumentem. zwani dalej Reklamującym.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, winny być zgłoszone pisemnie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru przesyłki. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia jego reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania przez DPD.

4. Prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę wszelkich należności, opłat, kosztów i innych wydatków poniesionych przez DPD z zachowaniem warunków, o których mowa w punkcie 3 powyżej.

5. Reklamacje zgłoszone po terminie, o którym mowa w ustępie 3, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

6. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

a) nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Reklamującego;

b) tytuł reklamacji;

c) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości : - w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych) lub - kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osób uprawnionych do reprezentacji – w przypadku producentów lub - faktura za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana ;

d) potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy);

e) udokumentowaną kwotę roszczenia;

f) dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności;

g) wykaz załączonych dokumentów;

h) kopie protokołu sporządzonego na wniosek i w obecności Zleceniodawcy lub Odbiorcy przez przedstawiciela DPD, w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki;

i) podpis Reklamującego,

j) dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika Reklamującego.

7. Po rozpatrzeniu reklamacji Centrala lub Ubezpieczyciel w imieniu DPD w terminie 30 dni od otrzymania pełnej dokumentacji reklamacji, powiadamia Reklamującego pisemnie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:

a) określenie sposobu załatwienia reklamacji, w tym ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób jej przekazania;

b) uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji, w przypadku nie uznania części lub całości roszczeń Reklamującego.

8. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych zobowiązań wobec DPD.

9. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji przez DPD lub Ubezpieczyciela w imieniu DPD, albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia kompletnej reklamacji.

10. Reklamacje należy składać: - Pod adresem email : reklamacje@dpd.com.pl, - telefonicznie: +48225775500  w. 247 - lub wypełniając formularz na stronie: http://www.dpd.com.pl/subpage.asp?ID_kat=4&ID=60&Mark=14&Go=63&CATID=61

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Operator chroni dane Zleceniodawcy zgodnie z polityka prywatności.

2. Regulamin dostępny jest na stronie www.expresspaczkowy.co.uk . Na żądanie Zleceniodawcy Regulamin przesyłany jest pocztą elektroniczną.

3. Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania Zleceniodawcom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania firmy (np. promocje), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, nowe informacje) .

4. O zmianie Regulaminu Operator informuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.expresspaczkowy.co.uk . Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie i zawiadomienia Zleceniodawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się przepisy: - ustawy Prawo Pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1188), - Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. 16 poz. 93 z późn. zm.), - ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (teks jednolity Dz. U. z 2000 nr 50 poz. 601 z późn. zm), - rozporządzenie MTiB w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego z dn. 24 lutego 2006 r. Dz. U. z 2006 nr 38 poz. 266.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2013.